2006

UCHWAŁA Nr III / 17 / 06 RADY GMINY TUREK z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek

UCHWAŁA Nr III / 17 / 06
RADY GMINY TUREK
z dnia 18 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264 ze zm.), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Turek  Panu Janowi Owczarkowi  w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze – 4100 zł.,
2) dodatek funkcyjny – 1200 zł
3) dodatek specjalny w wysokości 20%. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1060 zł.
4) ponadto Wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 grudnia 2006r.
 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                        /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości