2006

UCHWAŁA Nr IV / 19 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr IV / 19 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2006 roku
 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala,  co następuje:

§ 1.
Zatwierdza plan pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Turek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.
Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                            /Ireneusz Kolenda/
 

Załącznik do Uchwały Nr  IV/19/06
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2007 rok

I  Kwartał
1. Kontrola realizacji budżetu gminy za 2006 rok, wydanie opinii o wykonaniu budżetu  i wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
II Kwartał
1.Kontrola wydatkowania środków z budżetu gminy:
- w dziale ochrony ppoż.
- w dziale oświaty
- w dziale kultury
III Kwartał
1. Kontrola realizacji uchwał ze szczególnym uwzględnieniem uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych.
2. Ocena realizacji budżetu i zadań za I półrocze 2007 roku.
IV Kwartał
1. Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2008 rok.
 
                                                                               Przewodniczący Komisji

                                                                                    /Janusz Kałużny/                                         
Lista wiadomości