2006

UCHWAŁA Nr IV / 20 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na 2007 rok

UCHWAŁA Nr IV / 20 /  06
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Turek na  2007 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591 tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego Gminy Turek stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                             /Ireneusz Kolenda/
 
 
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/06
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, SPRAW SOCJALNYCH
ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2007 ROK
 
STYCZEŃ
- Zaopiniowanie budżetu Gminy Turek na 2007 rok
- Zorganizowanie turnieju piłki halowej o puchar Wójta Gminy Turek
 
LUTY / MARZEC
- Wykonanie budżetu Gminy za 2006 rok
 
KWIECIEŃ / MAJ
- Przegląd stanu dróg (oznakowanie, oświetlenie ), ochrona  ppoż.
- Informacja o dowozach dzieci
- Informacja o przygotowaniu do wypoczynku letniego
 
CZERWIEC
- Przygotowanie gminnego dnia sportu
 
WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
- Wykonanie budżetu Gminy Turek za I półrocze 2007 r.
- Informacja dotycząca prac w obiektach szkolnych
- Organizacja „dnia piłkarza”
 
LISTOPAD / GRUDZIEŃ
- Zatwierdzenie podatków lokalnych na 2008 rok
- Opracowanie planu pracy na 2008 rok
- Zaopiniowanie budżetu Gminy na 2008 rok.
 
 

                                                                  Przewodniczący Komisji
 
                                                                 /Aleksandra Karbowska/
Lista wiadomości