2006

UCHWAŁA Nr IV / 23 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej

UCHWAŁA Nr IV / 23 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. Nr 142 poz. 1591, tekst jednolity z 2001 r. ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Radnego Filipiaka Lucjana w skład Komisji Rewizyjnej.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                          /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości