2006

UCHWAŁA Nr IV / 24 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

UCHWAŁA  Nr  IV / 24 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia  28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U.  Nr 190, poz. 1606 ze zm.)
Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M. P. Nr 74 poz. 745)  z kwoty 35,52 zł do kwoty 28,13 zł.             
  
                                                                           § 2

Kwota 28,13 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok.
                                                                          § 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Turek.
 
                                                                         § 4
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2007 rok.
 
                                                                         § 5
Traci moc Uchwała Nr III / 8 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007r.
 
                                                                   Przewodniczący  Rady Gminy
 
                                                                          /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości