2006

UCHWAŁA NR IV / 26 / 06 RADY GMINY TUREK z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok

UCHWAŁA NR  IV / 26 / 06
RADY GMINY TUREK
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 0raz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zm.), art.14  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2005r., Dz. U.  Nr 190, poz. 1606 ze zm.)  pkt. 5 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758) Rada Gminy  Turek uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie gminy w następującej wysokości:   - od każdego psa w wysokości 40,00 zł 
          
                                                                           § 2

Podatku od posiadania psów nie pobiera się  z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości – po jednym psie na każdą nieruchomość.
 
                                                                          § 3
1.Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca  
  każdego roku.
2.Osoby, które nabyły psa  w trakcie roku podatkowego,  zobowiązane        
  są zapłacić podatek w całości, w ciągu miesiąca od daty jego nabycia.
       
                                                                         § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
       
                                                                         § 5
      
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2007 rok.
 
                                                                        § 6
Traci moc Uchwała Nr III / 10 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2007 rok.
     
                                                                                         
                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                   
                                                                                   /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości