2006

UCHWAŁA Nr IV / 25 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA Nr  IV / 25 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia  28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8,  art. 40 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zm.) i art.5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2005r., Dz. U.  Nr 190, poz. 1606 ze zm.) oraz  pkt. 1 i pkt.2  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75 poz. 758)
Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok:
1.Od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków- od 1 m kw. powierzchni - 0,69 zł.                                                                                                                                   
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od  1 ha powierzchni - 3,65 zł.
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności  pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego    - od 1 m kw. powierzchni - 0,09 zł.                           
                                                         
2.Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych                        0,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
   
b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od
    budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie
    działalności  gospodarczej      
                                              18,60 zł. od 1 m2 powierzchni  użytkowej
   
c) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu  
    kwalifikowanym materiałem siewnym
                                                8,66 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej 
   
     d) zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie
        udzielania świadczeń zdrowotnych    
                                                3,75 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
   
     e) pozostałych, w tym zajętych na  prowadzenie odpłatnej statutowej  
        działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku  
        publicznego                       
                                                3,11 zł.  od 1 m2 powierzchni użytkowej
   
3.Od budowli                                                             -
   2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o 
   podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2007 rok.
 
   § 4

Traci moc Uchwała Nr III/9/ 6 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości