2006

Uchwała Nr IV / 28 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok

Uchwała Nr IV / 28 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia  28 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2007 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zm.), art.10  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121poz. 844 ze zm), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2005r.  Dz. U.  Nr 190, poz. 1606 ze zm.) , obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10.10.2006r. w sprawie stawek podatków od środków transportowych obowiązujących  w 2007 roku ( M.P. Nr 72, poz.721), oraz pkt.3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25.10.2006 r.  w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych  w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Turek uchwala , co następuje :

§  1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                566 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                            770 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                   914 zł.
2.   Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub     
     przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
     od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                          1.310 zł.
3.   Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton :                  418 zł.
     z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą  prowadzoną przez 
     podatnika podatku   rolnego
4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                       708 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                1.552 zł.
II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później, posiadających katalizatory:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                   544 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                              742 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                       878 zł.
2.    Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
      od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                            1.260 zł.
3.   Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają  
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton                       402 zł.
    
     z wyjątkiem  związanych  z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną          
     przez  podatnika podatku rolnego                                         
4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
   a) mniej niż 30 miejsc                                                                             680 zł.
   b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                      1.492 zł.

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem :
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                   582 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                794 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                        940 zł.
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
        od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                             1.350 zł.
 
3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i  poniżej 12 ton                           430 zł.
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika  podatku rolnego
                                                           
4. Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                             728 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                      1.598 zł.
IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory: 
1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
     a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                                         560 zł.
     b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                                     762 zł.
     c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                                                             904 zł.
2.  Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania  
     łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
     pojazdów:  
     od 3,5 tony a poniżej 12 ton                                                                    1.296 zł.
3.   Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
     dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton                                414 zł.
     z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
     przez podatnika   podatku rolnego                                                             
4.   Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
     a) mniej niż 30 miejsc                                                                                   698 zł.
     b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                                           1.534 zł.
V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
      - o liczbie osi  - dwie                                                                     1.352 zł.
      - o liczbie osi – trzy                                                                        1.336 zł.
      - o liczbie osi cztery i więcej                                                           1.324 zł.
b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:
         - o liczbie osi – dwie                                                                   1.786 zł.
         - o liczbie osi – trzy                                                                     1.768 zł.
         - o liczbie osi – cztery i więcej                                                     1.752 zł.
                                     
     c) równej lub wyższej niż 29 ton:
         - o liczbie osi – dwie                                                                  2.410 zł.
         - o liczbie osi – trzy                                                                    2.400 zł.
         - o liczbie osi – cztery i więcej                                                    2.376 zł.
     
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  :
     a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton  włącznie:
         - o liczbie osi – dwie                                                              1.836 zł.
         - o liczbie osi – trzy i więcej                                                    1.816 zł.
    b) powyżej  36 ton:
     - o liczbie osi – dwie                                                                   2.376 zł.
     - o liczbie osi – trzy i więcej                                                        2.350 zł.
                                                     
3.    Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu  
      pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
    - o liczbie osi – jedna                                                               628 zł.
    - o liczbie osi – dwie                                                                622 zł.
    - o liczbie osi – trzy i więcej                                                      706 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:
    - o liczbie osi – jedna                                                             1.258 zł.
    - o liczbie osi – dwie                                                              1.236 zł.
    - o liczbie osi – trzy  i więcej                                                  1.224 zł.
                                                      
c) powyżej 36 ton :
    - o liczbie osi – jedna                                                             1.588 zł.
    - o liczbie osi – dwie                                                              1.572 zł.
    - o liczbie osi – trzy i więcej                                                   1.556 zł.
VI.     Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18  ton:                                                                         
           - o liczbie osi – dwie                                                        1.392 zł.
           - o liczbie osi – trzy                                                          1.376 zł.
           - o liczbie osi – cztery i więcej                                          1.362 zł.
b) równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                                            1.842 zł.
       - o liczbie osi – trzy                                                              1.822 zł.
       - o liczbie osi – cztery i więcej                                              1.804 zł.
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                                            2.446 zł.
       - o liczbie osi – trzy                                                              2.390 zł.
       - o liczbie osi – cztery i więcej                                              2.476 zł.
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
a) równej lub wyższej niż 12 ton  a mniejszej niż 31 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                                             1.854 zł.
       - o liczbie osi – trzy i więcej                                                  1.836 zł.    
b) równej lub wyższej  niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                                            1.952 zł.
       - o liczbie osi – trzy   i więcej                                               1.794 zł.
c)  równej lub wyższej niż 40 ton:
       - o liczbie osi – dwie                                                             2.400 zł.
       - o liczbie osi – trzy i więcej                                                  2.526 zł.
                                                        
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
       - o liczbie osi – jedna                                                             648 zł.
       - o liczbie osi – dwie                                                              642 zł.
       - o liczbie osi – trzy i więcej                                                   982 zł.
                                                      
b) równej lub wyższej niż 18 ton a do  36 ton włącznie:
          - o liczbie osi – jedna                                                        1.294 zł.
          - o liczbie osi – dwie                                                         1.346 zł.
          - o liczbie osi – trzy i więcej                                              1.268 zł.
                                                     
c) powyżej 36 ton:
          - o liczbie osi – jedna                                                        1.634 zł.
          - o liczbie osi – dwie                                                         1.770 zł.
          - o liczbie osi – trzy i więcej                                              1.602 zł.
                                                      
§  2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2007 rok
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr III / 12 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
 
 
                                                                                 Przewodniczący  Rady Gminy
 
                                                                                           /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości