2006

Uchwała Nr IV / 29 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2007 rok

Uchwała Nr IV / 29 / 06
Rady Gminy Turek
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości  na 2007 rok
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zm.) i art.7  ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2005r.  Dz. U.  Nr 190, poz. 1606 ze zm.)
Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
§ 1

Zwalnia z podatku od nieruchomości:
1. grunty i budynki  związane z ochroną przeciwpożarową   z wyłączeniem  budynków lub ich części zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej,
2. budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane na cele mieszkaniowe,
3. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie  zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4. grunty, budynki i budowle  służące do doprowadzania  wody i odprowadzania ścieków,
5. grunty użytkowane rolniczo figurujące w  ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.
 
§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2007 rok.
 
§ 4

Traci moc Uchwała Nr III / 13 / 06  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie  zwolnień z podatku od nieruchomości  na 2007 rok.

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                      /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości