2006

UCHWAŁA Nr IV / 27 / 06 Rady Gminy Turek z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej na 2007 rok

UCHWAŁA   Nr  IV / 27 / 06
Rady   Gminy Turek
z  dnia  28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie  opłaty  targowej  na 2007 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591ze zm.), art.19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity z 2005 r., Dz. U.  Nr 190, poz. 1606 ze zm.) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity 2005 r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) i pkt.5 lit. „a” obwieszczenia Ministra Finansów z dn.25.10.2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy  T u r e k   uchwala, co następuje:
§  1
Rada  Gminy  Turek  określa  następujące  stawki  dzienne opłaty  targowej:
1. Od   sprzedaży  zwierząt:                                               
    a/  za konia          /1szt /                                             7,00 zł. 
    b/  za  krowę        /1szt/                                             7,00 zł. 
    c/  za jałowiznę i źrebięta        / 1 szt./                        5,00 zł. 
    d/  za  cielęta                    / 1 szt./                              5,00 zł.
    e/   trzoda chlewna
       -  za prosięta             / 1 szt./                                   1,00 zł. 
       - za sztuki   duże        / 1 szt./                                   2,00 zł. 
2. Z tytułu  sprzedaży produktów rolnych  z  samochodu ciężarowego
   lub wozu konnego:                                                         6,00 zł. 
  
3. Z tytułu  sprzedaży artykułów  przemysłowych i spożywczych z:
   a/  samochodu ciężarowego powyżej 2 ton                          14,00 zł.
   b/  samochodu ciężarowego poniżej 2 ton
        i samochodu osobowego:                                                10,00 zł.
4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży  artykułów  przemysłowych
  /z ręki, kosza/                                                                        2,00 zł.  
5. Z tytułu  wystawienia artykułów spożywczych i  przemysłowych  do sprzedaży
   w gastronomii  obwoźnej                                                      13,00 zł.
6. Z tytułu  wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni :
a/  do 6 m2                                                                                7,00 zł.
b/  od 6 – 15 m2                                                                      12,00 zł.
c/  powyżej  15 m2                                                                   17,00 zł.
7. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów  sprzedawanych
a/  z łóżka, stołu lub ziemi na 1m2                                            2,00 zł.  
§  2
1.  Opłatę targową  pobiera się  na targowisku  oraz  we wszystkich innych    
    miejscach na  terenie gminy  Turek , w których prowadzona jest sprzedaż .
2.  Opłatę  targową  pobiera w drodze inkasa   Pani  Jadwiga Kowalska  - Cisew 7
    za  wynagrodzeniem  w  wysokości   70%  zebranej opłaty targowej.
3.  Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w 
    kasie Urzędu Gminy Turek  w terminie do  5 każdego miesiąca, za miesiąc 
    poprzedni  z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać 
    do dnia 31 grudnia każdego roku.
§  3
Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek.
§  4
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2007 rok.
 
                                                                           §  5
      
Traci moc Uchwała Nr III / 11 / 06  Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie  opłaty  targowej  na 2007 rok.
 
                                                                          Przewodniczący Rady  Gminy
        
                                                                                  /Ireneusz Kolenda/
Lista wiadomości