2008

Uchwała Nr XVII/112/08 Rady Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok


Uchwała Nr XVII/112/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
         
        Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2007 rok oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1.
Udziela się Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                      /Ireneusz Kolenda/
 

 
Lista wiadomości