2008

Uchwała Nr XVII/111/08 Rady Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008&


Uchwała Nr XVII/111/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008–2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 6, art.18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rady Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1
1. Rada Gminy Turek wyraża zgodę na przystąpienie do współdziałania z gminami: Gminą Kawęczyn, Gminą Malanów, Gminą Brudzew, Gminą Dobra, Gminą Tuliszków, Gminą Przykona, Gmina Władysławów celem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – pt.„Wystarczy chcieć”.
2. Partnerem wiodącym w realizacji Programu zostanie Gmina Malanów.
3. W sprawie współdziałania partnerów Programu konieczne jest określenie zasad współdziałania, które określą m.in. ogólny przedmiot współpracy, wzajemnej pomocy i finansowania Programu.
4. Do wynegocjowania treści i podpisania zasad współdziałania, o których mowa w ust. 3 upoważnia się Wójta Gminy Turek.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                  /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/111/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008–2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie programów osłonowych. Gminy mogą te zadania realizować samodzielnie bądź przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Podjęcie zgody na współdziałanie jest kompetencją właściwej gminy. Powyższa współpraca wymaga określenia zasad współdziałania.
       Partner wiodący przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z kosztami realizacji powierzonego zadania.
       Program pt. „ Wystarczy chcieć” jest kierowany do osób korzystających z pomocy społecznej, które nie są aktywne zawodową, nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i zdecydowały się podnieść swoje kwalifikacje.
       Ma on na celu wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób, korzystających z pomocy społecznej.
Realizacja tego Programu wspólnie z innymi gminami Powiatu Tureckiego pozwoli na kompleksowe i jednolite działanie na obszarze Powiatu i przyczyni się do bardziej efektywnego wykorzystania udzielonych na realizację Programu środków finansowych.
 
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                              /Ireneusz Kolenda/
 
 
Lista wiadomości