2008

Uchwała Nr XV/102/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Żukach

 
Uchwała Nr XV/102/08
Rady Gminy Turek
z dnia 27 lutego 2008 r.
 
w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Żukach

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2008 r. zmienia się siedzibę Gimnazjum w Żukach, Żuki 91, na siedzibę w Słodkowie, Słodków 21b.
 
§ 2. Akt założycielski Gimnazjum obejmujący zmianę, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 

                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XV/102/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Żukach

       W związku z planowanym na sierpień 2008 r. zakończeniem inwestycji polegającej na budowie nowego obiektu szkolnego w Słodkowie, rozwiązane zostaną problemy lokalowe utrudniające obecnie funkcjonowanie Gimnazjum w Żukach. Znacznemu polepszeniu ulegną warunki nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie oraz nauczyciele będą mieli do dyspozycji nowoczesny budynek, z bogato wyposażonymi pracowniami.
       Oddanie do użytku nowego budynku rozwiąże dotychczasowe problemy związane z zapewnieniem prawidłowej, zgodnej z prawem organizacji Gimnazjum.
       Przeniesienie Gimnazjum do nowego obiektu wymaga dokonania zmiany siedziby z dotychczasowej w Żukach na siedzibę w Słodkowie.
      Wobec powyższego powstaje konieczność podjęcia niniejszej uchwały.
 
 
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości