2008

Uchwała Nr XVII/109/08 Rady Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin

Uchwała Nr XVII/109/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. l3, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§1
W miejscowości Obrzębin nadaje się nazwę ulicy „Miętowa" drodze oznaczonej na mapie nr
ewid. 116/8, 118/4, 124/6, 128/3, 127/13, zlokalizowanej od drogi gminnej oznaczonej na mapie nr ewid. 260, w granicach oznaczonych na mapie w skali 1:1000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 

                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/109/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
 
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrzębin.

       W związku z realizacją zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności na terenach położonych we wsi Obrzębin przeznaczonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr III/13/98 z dnia 26 listopada 1998 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego Nr 53 poz. 3 i 2 z dnia 17.12.1998 r., zaistniała potrzeba nadania nazwy ulicy.
       Biorąc pod uwagę powyższe pojęcie w/w uchwały jest zasadne.
 
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
Załączniki:

 
Lista wiadomości