2008

Uchwała Nr XIV/98/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Turek na lata 2008-2010.

 
Uchwała Nr XIV/98/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.
 
w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Turek na lata 2008-2010.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 

§ 1.

 
Uchwala się Wieloletni Program Inwestycyjny dla Gminy Turek na lata 2008-2010, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.

 
W kolejnych latach realizacji Programu będzie on weryfikowany i aktualizowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu inwestycji.
 
§ 3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                            / Ireneusz Kolenda /
 
 
 

 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/98/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.
 
w sprawie: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Turek na lata 2008-2010.
 
Realizacja tych zadań łączy się z szeroko pojętą działalnością inwestycyjną, mającą na celu zapewnienie możliwości rozwojowych we wszystkich dziedzinach życia. Działalność ta powinna być prowadzona planowo i uwzględniać odpowiednio długą perspektywę czasową. Wynika to nie tylko z okresu realizacji poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, ale przede wszystkim z  konieczności ustalenia zasad polityki inwestycyjnej, a następnie ich przestrzegania.
Niniejsza uchwała jest podstawowym elementem tej polityki, a jej uchwalenie pozwoli na podejmowanie wszelkich działań, związanych z procesem inwestycyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem. Ułatwi ona długofalową prognozę wydatków budżetowych, określi zdolności zaciągania zobowiązań finansowych na realizację zadań wynikających z Programu, a przede wszystkim pozwoli na skuteczne poszukiwanie zewnętrznych źródeł ich dofinansowania. Stanowi ona też jednoznaczne poparcie i zapewnienie przez Radę Gminy Turek ciągłości realizacji inwestycji z przewidywanym udziałem środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej.
 
 

                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                            / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
Załączniki:
 

 
Lista wiadomości