2008

Uchwała Nr XIV/100/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.


UCHWAŁA NR XIV/100/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Cisew.
                     

       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. ,, a '' ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1

 
Nabyć odpłatnie na własność od osoby fizycznej działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 773/9 o powierzchni 546 m2 położoną w m. Cisew.
 
§ 2

 
Nabytą działkę przeznaczyć pod poszerzenie drogi osiedlowej w m. Cisew.

§ 3

 
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                          Przewodniczący Rady 
                                                                                           / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/100/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r. 
 

Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła nabyć odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 773/9 o powierzchni 546 m2 położoną w m. Cisew.
Niniejsza uchwałę podejmuje się w celu poszerzenia drogi osiedlowej umożliwiającej dojazd mieszkańców osiedla do swoich posesji.
 
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                     / Ireneusz Kolenda /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości