2008

Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2008

 
Uchwała Nr XIV/101/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.
 
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2008.

       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 41 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473 ze zmianami/ oraz art.10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz.1485 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala:
 
§ 1
 
Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2008„ w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 

§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                 
                                                                        
 
                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                           ( Ireneusz Kolenda )
                                                                                 

                                 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/101/08
Rady Gminy Turek
z dnia 29 stycznia 2008 r.
 
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zobowiązała gminę do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Rozwiązywanie tych problemów jest w świetle w/w ustaw zadaniem własnym gminy. Naczelną ideą ustawy jest ograniczenie dostępności alkoholu oraz narkotyków. Środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wnoszone są do kasy gminy i mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację wspomnianego programu.
Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy powinno w istotny sposób przyczynić się do działań profilaktycznych i do złagodzenia problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałaniem zjawiskom narkomanii.
 
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady       
                                                                                      ( Ireneusz  Kolenda )               
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
 

 
Lista wiadomości