2008

Uchwała Nr XV/104/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r.

 
Uchwała Nr XV/104/08
Rady Gminy Turek
z dnia 27 lutego 2008 r.
 
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
 
       Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala „Regulamin dodatków mieszkaniowych” o następującej treści:

§ 1. Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 
§ 2. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach na terenie Gminy Turek, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 
§ 3. 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od liczby członków rodziny uprawnionego nauczyciela i wynosi:
1) 6% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez  Radę Ministrów, zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem – dla jednej osoby;
2) 8% minimalnego wynagrodzenia – dla dwóch osób;
3) 10% minimalnego wynagrodzenia – dla trzech osób;
4) 12% minimalnego wynagrodzenia – dla czterech i więcej osób.
2. Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 0,49 zł pomija się, a kwotę od 0,50 zł zaokrągla się do pełnego złotego.
 
§ 4. Do członków rodziny, o których mowa w § 3 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka i dzieci do ukończenia 18 roku życia lub uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej do czasu jej ukończenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku
życia, jeżeli pozostają na jego wyłącznym utrzymaniu.
 
§ 5. 1. O zaistniałej zmianie dotyczącej liczby członków rodziny, o których mowa w § 4 nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor organ prowadzący.
2. W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 
§ 6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 
§ 7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 6, na ich wspólny wniosek.
 
§ 8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy działający w imieniu pracodawcy.
 
§ 9. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
 
§ 10. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) korzystania z urlopu wychowawczego;
4) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
 
§ 11. Traci moc Uchwała Nr V/51/07 Rady Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 

                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 

UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XV/104/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek

       Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy określa corocznie wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
       Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim. Jego wysokość uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela.
       Projekt regulaminu dodatków mieszkaniowych został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Gminy Turek.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości