2008

Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzą

 
Uchwała Nr XV/103/08
Rady Gminy Turek
z dnia 27 lutego 2008 r.
 
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2008 rok
 
       Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2008 rok” o następującej treści:
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek na 2008 rok, zwany dalej regulaminem określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole, zespół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek;
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1;
3) pracodawcy – należy przez to rozumieć szkołę, bądź w zależności od kontekstu dyrektora szkoły albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy;
4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres od 01 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku następnego;
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;
8) rozporządzeniu płacowym – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami).
 

Rozdział II
Dodatek za wysługę lat
 
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa § 7 rozporządzenia płacowego.
4. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek ten przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
6. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział III
Dodatek motywacyjny
 
§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub  innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości:
1) 2% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego;
2) 10% otrzymywanego przez dyrektora szkoły wynagrodzenia zasadniczego;
3) 20% otrzymywanego przez dyrektora zespołu wynagrodzenia zasadniczego;
4) 5% otrzymywanego przez wicedyrektora szkoły (zespołu) wynagrodzenia zasadniczego.
4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Wójt działający w imieniu pracodawcy.
5. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział IV
Dodatek funkcyjny
 
§ 5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły;
2) wychowawstwo klasy;
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta,
b) opiekuna stażu.
2. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie z dniem pierwszym najbliższego miesiąca kalendarzowego, jeżeli powierzenie obowiązków zastępstwa nie nastąpiło od dnia pierwszego danego miesiąca kalendarzowego.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela:
 

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącej:

-         do 8 oddziałów

-         od 9 i więcej oddziałów

 

192

224

 

446

500

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu)

192

446

3.

Wychowawca klasy

20

40

4.

Doradca metodyczny i nauczyciel konsultant

Opiekun stażu

15

15


4. Przy ustalaniu wysokości dodatku pracodawca uwzględnia w szczególności wielkość szkoły, liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających ze stanowiska lub pełnionej funkcji, wyniki pracy szkoły oraz warunki organizacyjne, lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie wyłącza prawa do otrzymania dodatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
7. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upływa termin. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.
8. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych przyczyn obowiązków, do których przypisany jest ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
9. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie zastępstwa, a jeżeli powierzenie zastępstwa nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 
Rozdział V
Dodatki za warunki pracy
 
§ 6. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia płacowego.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od:
1) stopnia trudności i uciążliwości realizowanych prac i zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość dodatku ustala dla nauczycieli dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy w imieniu pracodawcy.
4. Dodatek przysługuje nauczycielom, którzy w danym miesiącu pracowali w warunkach określonych w ust. 1.
5. Nauczycielowi wykonującemu pracę w trudnych warunkach wymienionych w § 8 rozporządzenia płacowego przysługuje dodatek w następującej wysokości:
1) 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych;
2) 25% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą przepracowaną godzinę nauczania dla nauczycieli szkół prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych;
3) 5% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za pracę w warunkach określonych w § 8 pkt 1–9 i § 8 pkt 11–18 rozporządzenia płacowego.
6. Nauczycielowi wykonującemu pracę w warunkach uciążliwych wymienionych w § 9 rozporządzenia płacowego przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
7. W razie zbiegu tytułów do dodatku za warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.
8. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu i przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany.
 
Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez  miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§ 8. Zmiana regulaminu może nastąpić w takim samym trybie, jaki jest wymagany do jego uchwalenia.
§ 9. Traci moc uchwała Nr V/52/07 Rady Gminy Turek z dnia 05 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2007 rok.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XV/103/08 Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, na 2008 rok

      Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) organ prowadzący, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, ma obowiązek corocznie określać dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
       Projekt regulamin wynagradzania nauczycieli na 2008 rok został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarządem Oddziału Gminy Turek na spotkaniu, które odbyło się 19 lutego 2008 r.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                         /Ireneusz Kolenda/
 
Lista wiadomości