2008

Uchwała Nr XVI/105/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Tur

 
Uchwała Nr XVI/105/08
Rady Gminy Turek
z dnia 17 marca 2008 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów

       Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/163/05 Rady Gminy Turek z dnia 6 września 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 152, poz. 4163), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Gimnazjum w Słodkowie, Słodków 21b,
62-700 Turek”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie: „Do obwodu Gimnazjum w Słodkowie należą wszystkie miejscowości z terenu Gminy Turek”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do uchwały Nr XVI/105/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Turek oraz granic ich obwodów

       Na mocy uchwały Nr XV/102/08  Rady Gminy Turek z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany siedziby Gimnazjum w Żukach z dniem 1 września 2008 r. Gimnazjum mieścić się będzie w Słodkowie w związku z przeniesieniem do nowego obiektu szkolnego. Powstaje więc konieczność wprowadzenia stosownych zmian dotyczących siedziby Gimnazjum do uchwały regulującej sieć szkół na terenie Gminy Turek.
       Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Koninie pismem nr KO.WNP.Ko. – 014/5/08.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości