2008

Uchwała Nr XVI/106/08 Rady Gminy Turekz dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turek do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju

 
Uchwała Nr XVI/106/08
Rady Gminy Turek
z dnia 17 marca 2008 r.
 
w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Gminy Turek do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2  pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1
Wyznacza się przedstawicieli Gminy Turek do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju w osobach:
Pan Jan Owczarek   
Pani  Wiesława Kolenda

§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/106/08
Rady Gminy Turek
z dnia 17 marca 2008 r.
 
       Przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427) stwarzają możliwość ubiegania się o unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego. Zgodnie z art. 15 tej ustawy o taką pomoc ubiegać się mogą podmioty tworzone między innymi w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może być członkiem takiego stowarzyszenia. Aby powołać takie stowarzyszenie należy wyznaczyć przedstawicieli Gminy, którzy będą uczestniczyli w jego powstaniu.
       Gmina Turek, jako gmina wiejska, powinna wykorzystać taką możliwość i czynnie uczestniczyć w pozyskiwaniu tych środków. Z tego też względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
 
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości