2008

Uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek

 
Uchwała Nr XVI/107/08
Rady Gminy Turek
z dnia 17 marca 2008 r.
 
w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 29 ust 1, ust. 2, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6, art. 403, art. 404, art. 405, art. 406 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się "Regulamin gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚ i GW) w Gminie Turek", stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr IV/14/94 Rady Gminy Turek z dnia 9 września 1994 r. w sprawie Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVI/107/08
Rady Gminy Turek
z dnia 17 marca 2008 r.
 

       Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy stanowienie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
       Uchwalenie niniejszego regulaminu pozwoli określić zasady gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
       Obowiązująca dotychczas uchwała Nr IV/14/94 Rady Gminy Turek z dnia 9 września 1994 r. w sprawie Statutu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdezaktualizowała się ze względu na zmianę stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska.
        Jednocześnie, zgodnie z art. 406 ust.1 pkt 12) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, uchwalenie regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek, umożliwi finansowanie z ww. funduszu innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.
       Podjęcie uchwały nie spowoduje wystąpienia skutków finansowych.
 

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:

 

 
 
Lista wiadomości