2008

Uchwała Nr XVII/110/08 Rady Gminy Turek z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008–2013

Uchwała Nr XVII/110/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008–2013

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) art.17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późń. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przyjmuje się do realizacji gminny program aktywności lokalnej na lata 2008–2013.
2. Treść programu stanowi załącznik do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                 /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/110/08
Rady Gminy Turek
z dnia 21 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013

       W związku z uruchomieniem, przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na różnego rodzaju działania. W ramach tego Programu Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej.
       Zgodnie z wytycznymi PO KL głównym narzędziem realizacji tego programu maja być kontrakty socjalne i programy aktywności lokalnej.
       Przyjęcie do realizacji przez Radę Gminy programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę środków finansowych na realizacje w/w projektu.
 
 

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                               /Ireneusz Kolenda/
 
 

Załączniki:
Lista wiadomości