2008

Uchwała Nr XVIII/113/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnion

 
Uchwała Nr XVIII/113/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
 
       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146, poz. 1222 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
       § 1. Ustala się wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek w wysokości 1.126,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia sześć złotych 00/100) miesięcznie za pełny wymiar czasu pracy.
 
       § 2. W porozumieniu z dyrektorami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek, wartość jednego punktu ustala się w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote 00/100).
 
       § 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr IX/67/99 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie,
2) uchwała Nr IX/68/99 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Turkowicach,
3) uchwała Nr IX/69/99 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Chlebowie,
4) uchwała Nr IX/70/99 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Żukach,
5) uchwała Nr IX/71/99 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Cisewie,
6) uchwała Nr IX/72/99 Rady Gminy Turek z dnia 11 czerwca 1999 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kaczkach Średnich.
       § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
       § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                        /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVIII/113/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek
 
 
       Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 160, poz. 1343 ze zmianami) do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania. Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Gminy.
       Proponowana regulacja pozwoli na dokonanie podwyżek płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
       Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 

                                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości