2008

Uchwała Nr XVIII/114/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w G

 
Uchwała Nr XVIII/114/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
 
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 29 ust 1,ust. 2, ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust.1, art. 402 ust. 4, ust. 5, ust. 6 art. 403, art. 404, art. 405, art. 406 i art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

       § 1. W uchwale Nr XVI/107/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek dodaje się § 4 w brzmieniu: „§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
 
      § 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr XVI/107/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek nie ulega zmianie.
 
       § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

       § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                    /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/114/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

       W dniu 23 kwietnia 2008 r. do Urzędu Gminy Turek wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, w którym stwierdza nieważność § 4 – „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia” – uchwały Nr XVI/107/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek.
       W związku z powyższym, aby uchwała mogła obowiązywać zachodzi potrzeba dodania § 4 w brzmieniu „§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
 

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości