2008

Uchwała Nr XVIII/115/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie reprezentowania Gminy Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

 
Uchwała Nr XVIII/115/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie: reprezentowania Gminy Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”
 
 
       Na podstawie art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz § 6 ust. 2, 3 i 4 Statutu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” (Dz. Urz. z 1998 r. Woj. Konińskiego Nr 3, poz. 13, Dz. Urz. z 1999 r. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 463 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
1.Na wniosek Wójta, Rada powierza reprezentowanie Gminy Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”
Panu Tomaszowi Józefowiczowi – Zastępcy Wójta
2.Jako dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Rada wyznacza:
Pana Czesława Danisz – Radnego Gminy Turek
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr VI/56/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie reprezentowania gminy Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/115/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie: reprezentowania Gminy Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”

       Niniejsza uchwała podejmowana jest na podstawie §7 Statutu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” (Dz. Urz. Z 1998r. Woj. Konińskiego Nr 3, poz.13, Dz. Urz. Z 1999r. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 463 z późniejszymi zmianami), który określa skład Zgromadzenia Związku. W obowiązującej dotychczas Uchwale Nr VI/56/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 lutego 2007r. w sprawie reprezentowania gminy Turek w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” występują:
1. Jan Owczarek – Wójt Gminy
2. Tomasz Józefowicz – Z-ca Wójta.

Obecnie Wójt Gminy Turek zamierza skorzystać z możliwości, by na jego wniosek powierzono reprezentowanie gminy w jego imieniu Zastępcy Wójta. Dodatkowego przedstawiciela wyznacza Rada Gminy według własnego wyboru.
 

                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                               /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista wiadomości