2008

Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008r . w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”

 
Uchwała Nr XVIII/116/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008r .

w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
 
       Na podstawie art. 67 ust. 3, w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
W statucie Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego o nazwie „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” oraz przyjęcia Statutu Związku”, wprowadza się następującą zmianę:
-  w § 3 ust. 1 skreśla się zwrot „Inne działania dla dobra rozwoju gmin powiatu tureckiego”.
 
§ 2
W pozostałej części Statut nie ulega zmianie.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 

                                                                                                       Przewodniczący Rady 
                                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
Uzasadnianie
do Uchwały Nr XVIII/116/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
 
       W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-4.0713-03/08 z dnia 6 marca 2008 r., w sprawie rejestracji Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” uzasadnionym jest wprowadzenie zmian w statucie związku, polegających na zmianie brzmienia §3 ust.1. Należy wykreślić zwrot mający brzmienie: „Inne działania dla dobra rozwoju gmin powiatu tureckiego”. Tym samym powstaje w statucie określony katalog zadań, zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz.U. Nr 121, poz. 1307).
 
 
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                         /-/Ireneusz Kolenda
 
 

 
Lista wiadomości