2008

Uchwała Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizac

  

Uchwała Nr XVIII/117/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 10 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1

Powierza się Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie realizację inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Turek, w aglomeracji Turek.

§ 2

W ramach powierzonej realizacji inwestycji zostaną wykonane w okresie 3 lat (2009-2011) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.
2. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Cisew.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Żuki.
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Słodkowie.
5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierżąznej.
6. Zmiana funkcji Stacji Uzdatniania Wody w Chlebowie na przepompownię.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaczkach Średnich.
8. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cisewie.

§ 3

1. Wartość szacunkową inwestycji na terenie gminy stanowi wartość robót budowlanych w wysokości 15.100.000,00 zł (brutto) oraz wartość pozostałych kosztów (tj. dokumentacja techniczna, promocja projektu, Jednostka Realizująca Projekt, Inżynier Kontraktu, Pomoc Techniczna) w wysokości 1.241.425,00 zł (brutto).
2. W ramach pozostałych kosztów Gmina Turek przekaże w 2008r., Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie kwotę 6.150,00zł (brutto) na utworzenie i działalność Jednostki Realizującej Projekt.
3. Koszt dokumentacji technicznej nie dotyczy kosztów opracowań dokumentacyjnych na część zadań z zakresu obiektów wodociągowych, które to dokumentacje zostały już opracowane i przekazane (po 1 egzemplarzu) gminie.
Całkowity koszt dokumentacji wyniósł  210.400,22 zł (brutto), z czego 155.000,00 zł zostało przekazane Inwestorowi Zastępczemu w grudniu 2005r., na podstawie Uchwały Nr XXXII/171/05, pozostała kwota 55.400,22 zł stanowiąca niedopłatę wynikającą z różnicy pomiędzy kosztami szacunkowymi dokumentacji a rzeczywistymi kosztami wykonania opracowań dokumentacyjnych zostanie przekazana po podjęciu niniejszej Uchwały

§ 4

Szczegółowy zakres zadań, wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz Związku, jak również zasady i tryb rozliczeń z tytułu wykonania zadań wymienionych w § 2 niniejszej uchwały zostaną określone w Umowie zawartej pomiędzy Gminą Turek, a Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr XI/77/07 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2007r. w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i kanalizacji w Koninie


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.


                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/117/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie: powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie


       Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podjęło w dniu 13.01.2004 r. uchwałę Nr I/122/2004 o wspólnej inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin związkowych. Gmina Turek jako członek Związku Międzygminnego może temu Związkowi powierzyć zadania do wykonania. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji będzie realizował inwestycje w oparciu o środki pozyskane z Funduszu Spójności, oraz deklarowany przez gminę udział w zadaniu w wysokości co najmniej 30 % kosztów. Takie przedsięwzięcie inwestycyjne w ramach Związku ma szansę powodzenia, bowiem są spełnione przez Związek kryteria Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
       W takiej sytuacji faktycznej podjęcie uchwały jest zasadne.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady      
                                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda


 

 

 

 

 


 

Lista wiadomości