2008

Uchwała Nr XVIII/118/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy


Uchwała Nr XVIII/118/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e, art. 10 ust. 1 oraz art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
Rada Gminy w Turku uchwala co następuje:
 
§ 1
 
W ramach powierzonej realizacji inwestycji zostaną wykonane w okresie 3 lat (2009-2011) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej następujące zadania:
1. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.
2. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Cisew.
3. Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Żuki.
4. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Słodkowie.
5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierżąznej.
6. Zmiana funkcji Stacji Uzdatniania Wody w Chlebowie na przepompownię.
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kaczkach Średnich.
8. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Cisewie.
 
§ 2

1. Z tytułu realizacji wymienionych w § 1 inwestycji na jej terenie Gmina Turek zobowiązuje się do przekazania w okresie cyklu inwestycyjnego 2009 – 2011 r., Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie środków finansowych na przygotowanie i realizację inwestycji w wysokości różnicy pomiędzy całkowitym kosztem inwestycji, a uzyskaną pomocą finansową z Funduszu Spójności i innych źródeł w szacunkowej kwocie 4.896.278,00 zł (brutto), co stanowić będzie około 30% kosztów realizowanych inwestycji.
2. Zaciągnięte zobowiązania zostaną pokryte z podatku od nieruchomości od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW).
3. Planowany podział środków na poszczególne lata przedstawia się następująco:
1) w 2009 r. - 700.000,00 zł
2) w 2010 r. - 1.050.000,00 zł
3) w 2011 r. - 3.146.278,00 zł
4. W 2009 r. Gmina zobowiązuje się do przekazania w 100% środków finansowych na sfinansowanie kosztów dokumentacji technicznej na zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej dla obiektów realizowanych na jej terenie, tj. kwotę szacunkowo 335.000,00 zł (brutto).

§ 3
 
Szczegółowy zakres zadań, wzajemne prawa i obowiązki Gminy oraz Związku, jak również zasady i tryb rozliczeń z tytułu wykonania zadań wymienionych w § 1 niniejszej uchwały zostaną określone w Umowie zawartej pomiędzy Gminą Turek, a Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
 

§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady 
                                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/118/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.
 
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych ponad kwotę określoną w budżecie Gminy
 
       Podjęcie proponowanej uchwały jest następstwem wprowadzenia do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Turek. Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji powierzone zostają do realizacji inwestycje określone w §2 Uchwały Rady Gminy Turek w sprawie powierzenia zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej do realizacji Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
       Niniejsza uchwała dotyczy zabezpieczenia finansowego tych zadań inwestycyjnych, co wiąże się z koniecznością zaangażowania własnych środków finansowych gminy, stanowiących około 30% kosztów realizowanych inwestycji.
 
 
 
                                                                                                         Przewodniczący Rady 
                                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości