2008

Uchwała Nr XVIII/120/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek

             Uchwała Nr XVIII/120/08              
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 2, § 6 ust. 1 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. z 2005 r., Nr 146, poz. 1223 z późn. zm./ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się Panu Janowi Owczarkowi Wójtowi Gminy Turek następujące miesięczne wynagrodzenie:
a) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200,00 zł /słownie: cztery tysiące dwieście złotych/
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/
c) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w  kwocie 1.140,00 zł /słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści złotych/
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. kwotę 840,00 zł /słownie; osiemset czterdzieści złotych/

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turek. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/17/06 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Turek.

 

 

                                                                                                             Przewodniczący Rady 
                                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda

 


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/120/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turek


       Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia wójta.
Na wynagrodzenie wójta składają się następujące składniki: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę.
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 73 poz. 431) wprowadzona została nowa tabela określająca wyższe stawki wynagrodzeń. Dla wójtów w gminach do 15 tys. mieszkańców najniższe wynagrodzenie zasadnicze podwyższone zostało do kwoty 4.200 zł, natomiast najniższa kwota dodatku funkcyjnego do kwoty      1.500 zł.  
W oparciu o § 7 powyższego rozporządzenia wójtowi przysługuje także dodatek specjalny w kwocie wynoszącej, co najmniej 20 % i nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych wójtowi przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy       o pracownikach urzędów państwowych – wynosi w tym indywidualnym przypadku 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Ustalone składniki miesięcznego wynagrodzenia są zgodne z wyżej cytowanym rozporządzeniem.

W powyższym stanie faktycznym i prawnym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady 
                                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda

 

 

 

Lista wiadomości