2008

U chwała Nr XIX/123/08 Rady Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 
Uchwała Nr XIX/123/08
Rady Gminy Turek
z dnia 23 czerwca 2008 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

       Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591) oraz art. 82 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r. poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny, długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) I BANKU ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) w wysokości 1.500.000,00 zł. (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na okres dziesięciu lat z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji p.n. „ Budowa dróg  gminnych w miejscowościach Kaczki Średnie, Słodków, Grabieniec, Cisew, Szadów Księży„
 
§ 2
 
Spłata kredytu następować będzie z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
§ 3
 
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in blanco.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/123/08
Rady Gminy Turek
z dnia 23 czerwca 2008 r.
 
w spawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego
 
       Podjęcie niniejszej uchwały, jest wynikiem wcześniej zawartych postanowień w uchwale Nr XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek na 2008 rok, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
       Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny, długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) I BANKU ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) w wysokości 1.500.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa dróg w miejscowościach Kaczki Średnie, Słodków, Grabieniec, Cisew, Szadów Księży„.
       Maksymalny okres spłaty tej pożyczki planuje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, z karencją spłat rat kapitałowych nie dłuższą niż rok, od momentu jej udzielenia. Odsetki planuje się spłacać w okresach miesięcznych.
       
                                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości