2008

Uchwała Nr XIX/121/08 Rady Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek

 
Uchwała Nr XIX/121/08
Rady Gminy Turek
z dnia 23 czerwca 2008 r.
 
 
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§1.

 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek.
 
§2.

 
Granicami obszaru objętego zmianą studium są granice administracyjne Gminy Turek określone na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§3.

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§4.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/121/08
Rady Gminy Turek
z dnia 23 czerwca 2008 r.

        Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek zostało zatwierdzone 7 listopada 1997r. Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXVII/147/97. Od uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Turek minęło ponad 10 lat. W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego Rada Gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany studium.
 
Zadaniem zmiany obowiązującego studium jest:
- rozpoznanie wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz społeczno-gospodarczego jako wartości niematerialnej i materialnej, aktualizacja danych, ocena obecnego stanu tych wartości,
- dostosowanie obowiązującego studium do aktualnego stanu prawnego w tym w szczególności do obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), która nakłada obowiązek zgodności rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium, do planu zagospodarowania województwa wielkopolskiego, uchwalonego uchwałą Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Nr XLII/628/2001 z dnia 26 listopada 2001 r., do aktualnie obowiązujących przepisów szczególnych w tym: w zakresie ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami i innych,
- dostosowanie studium do przyjętej Uchwałą Nr XVII/117/00 Rady Gminy Turek z dnia 25 maja 2000 r. Strategii Gminy Turek, także do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Turek przyjętego uchwałą Rady Gminy Turek Nr XX/97/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. i zmienionego Uchwałą Nr VIII/61/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
- na podstawie aktualizacji uwarunkowań, określenie warunków dalszego funkcjonowania oraz wyznaczenie kierunków rozwoju jakościowego i przestrzennego gminy,
- wykazanie szans rozwoju przestrzennego w granicach jednostki administracyjnej na wyznaczonych obszarach o znaczeniu ofertowym, dostosowanie studium do potrzeb rozwojowych gminy.
 

                                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości