2008

Uchwała Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

                                                                                                                                                       
Uchwała Nr XIX/122/08
Rady Gminy Turek
z dnia 23 czerwca 2008 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

       Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala,  co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008  roku w sprawie  budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 16.165.072,00 zł. zastępuje się kwotą 16.214.666,00  zł.  z tego:
- dochody bieżące kwotę  15.367.607,00 zł. zastępuje się kwotą 15.417.201,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt 2 dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 309.477,00  zł. zastępuje się kwotą 359.071,00  zł.
 
3.  W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 21.145.182,71  zł. zastępuje się kwotą 21.267.738,71 zł. 
 
4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 13.335.164,49 zł.  zastępuje się  kwotą 13.438.520,49 zł.
 
5. W § 2 ust. 2 pkt.1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6.997.787,43 zł. zastępuje się kwotą  7.021.587,43 zł.
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit „b” dotacje kwotę 136.103,00 zł. zastępuje się kwotą 156.503,00 zł.
 
7.  W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit „b” tiret  drugi : dotacje celowe z budżetu  na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 60.000,00 zł. zastępuje się kwotą  80.400,00 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 7.810.018,22 zł. zastępuje się kwotą 7.829.218,22 zł.
Załącznik nr 4  „Wydatki majątkowe na  2008 rok”  do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej  uchwały.
 
9.  § 4 ust 1  Deficyt budżetu w   kwocie  4.980.110,71 zł. zastępuje się kwotą  5.053.072,71 zł.
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowe   brzmienie  załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
 
10. W § 5  Tworzy się  rezerwy , skreśla się  pkt. 3 w brzmieniu: rezerwę inwestycyjną w wysokości 140.000,00 zł.  na odwodnienie terenu budowy gimnazjum w m. Słodków.
 
11. § 7 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł.

12 . W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając  dochody budżetu o kwotę 49.594,00 zł w   następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
a) w planie  dochodów  zwiększa się:
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 o kwotę      22.694,00 zł. pl. po zm.         52.649,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                      2.900,00 zł.                          56.400,00  zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 0830                    24.000,00 zł.                          56.000,00 zł.
        
13. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę 122.556,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków  wprowadza się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 kwotę  4.200,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa  się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę      36.000,00 zł.  pl. po zm.             101.000,00zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 4300                 128.000,00 zł.                               258.000,00zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                   15.000,00 zł.                            2.024.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4010                   20.000,00 zł.                               813.000,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 2820                   20.400,00 zł.                                 80.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                     1.300,00 zł.                                 11.800,00zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                   22.694,00 zł.                                 53.649,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010                     2.900,00 zł.                               141.900,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4170                     1.150,00 zł.                                   2.650,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                        348,00 zł.                                   6.848,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                   39.764,00 zł.                                 84.764,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4410                        350,00 zł.                                      750,00zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300                   12.000,00 zł.                                 18.000,00zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210   o kwotę   40.000,00 zł.  pl. po zm.               15.000,00zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 6800                140.000,00 zł.                                               0zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                    1.300,00 zł.                                 20.997,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4110                       200,00 zł.                                               0zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4120                         50,00 zł.                                               0zł.
    
  
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Uzasadnienie
do  Uchwały Nr XIX/122/08
Rady Gminy Turek
z dnia 23 czerwca 2008 r.
 
 
       W  Uchwale  Rady  Gminy Turek  wprowadzono zmiany , zwiększając  planowane dochody budżetu o kwotę  49.594,00  zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi  16.214.666,00 zł.
Na powyższą zmianę składają się:
- dotacja na zadania własne –  dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 22.694,00zł..
- dotacja na zadania własne –  dofinansowanie do wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 2.900,00 zł.
- wpłaty na kolonie letnie w kwocie 24.000,00 zł.
Planowane wydatki na 2008 rok zwiększono o kwotę 122.556,00 zł. i plan po zmianach wynosi 21.267.738,71 zł.
Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na zadania  własne   zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem przez dysponenta  dotacji.
Rozliczono  i dokonano zmian w następujących wydatkach :
- zwiększenie środków na wynagrodzenie w administracji kwota 20.000,00 zł.
- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg w kwocie  124.000,00 zł. w tym:  usługi 88.000,00 zł.  i remonty  36.000,00 zł.
- przeniesiono  planowane wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 z § 4210 na § 4300 kwotę 40.000,00 zł,
- wprowadzono dotacje dla OSP w Cisewie z przeznaczeniem na zakup umundurowania w kwocie 11.000,00 zł. i tor przeszkód w kwocie 9.400,00 zł.  Po dokonaniu zakupu i rozliczeniu nastąpi zwrot do budżetu 50% wartości zadania.
- zwiększono środki na kolonie letnie w kwocie  41.362,00 zł.  w tym :  umowy
  zlecenia  1.150,00 zł.,  zakupy 348,00 zł.,  usługi 39.764,00 zł. , delegacje 350,00 zł. i zmniejszono składki ZUS kwota  200,00 zł. , składki na FP 50,00 zł.
- zmniejszono rezerwę celową i rozdysponowano na bieżące wydatki w kwocie 140.000,00zł.
- zwiększono środki na selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 12.000,00 zł.
- przeniesiono planowane wydatki w doskonaleniu zawodowym Gimnazjum z § 4700 na § 4410 kwotę 1.300,00 zł.
W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany :
- wprowadzono wykup gruntów pod drogami w m.  Obrębizna 2.100,00 zł. i Grabieniec  2.100,00 zł.
- zwiększono planowane wydatki na urządzenie parkingu w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Słodków  o kwotę 15.000,00 zł.
Zwiększono deficyt budżetu o kwotę  72.962,00 zł. . Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.  Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie  106.986,18 zł. , która zostanie rozdysponowana po przetargach na inwestycje.
Wprowadzono zmianę w zapisie § 7 , gdzie ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bez rozpisywania na określone cele.
W związku z możliwością skorzystania z kredytów preferencyjnych z linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) i BANKU ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) – zadanie kredytowane na okres dłuższy niż pięć lat i rozpoczęte po 1.05.2007 r. zmieniono celowość zaciąganych kredytów z budowy gimnazjum na kredyt na drogi gminne w kwocie 1.500.000,00 zł. i kanalizację w m. Żuki 2.000.000,00 zł.
 

                                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości