2008

Uchwała Nr XX/124/08 Rady Gminy Turek z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

UCHWAŁA NR XX/124/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 22 września 2008 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów]
 
       Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XXX/148/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne nie może być miesięcznie niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami)”.
2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych”.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
do Uchwały Nr XX/124/08 Rady Gminy Turek z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zmiany  uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

       W związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami) w zakresie kwot, które stosuje się przy obliczaniu wysokości stypendium szkolnego powstała konieczność dokonania zmian w uchwale Nr XXX/148/05 Rady Gminy Turek z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
        Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
 
 
                                                                                    Przewodniczący Rady
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda

 
Lista wiadomości