2008

Uchwała Nr XX/125/08 Rady Gminy Turek z dnia 22 września 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.

Uchwała Nr XX/125/08
Rady Gminy Turek
z dnia 22 września 2008 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Turek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
Gmina Turek przystępuje do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” jako członek zwyczajny.
 
§ 2
Zobowiązuje się do opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD) „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”
 
§ 3
Przedstawicielem Gminy upoważnionym do reprezentowania w Stowarzyszeniu jest Wójt Gminy Turek lub osoby przez niego wskazane na podstawie odrębnych upoważnień.
 
§ 4
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda 
 
 
                  
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/125/08
Rady Gminy Turek
z dnia 22 września 2008 r.
 
       Przepisy ustawy z dnia 7 marca 2007 r., o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz.427) stwarzają możliwość ubiegania się o unijne środki z Europejskiego Funduszu Rolnego. Zgodnie z art. 15 tej ustawy o taką pomoc ubiegać się mogą podmioty tworzone między innymi w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może być członkiem takiego stowarzyszenia, przy czym do reprezentacji Gminy wyznacza się Wójta Gminy Turek.
       Gmina Turek jako gmina wiejska powinna wykorzystać taką możliwość i czynnie uczestniczyć w pozyskiwaniu tych środków.
Z tego też względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.                                                                                   
                                                                                  
 
                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda

 
Lista wiadomości