2008

Uchwała Nr XXI/127/08 Rady Gminy Turek z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

Uchwała Nr XXI/127/08
Rady Gminy  Turek
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

       Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. c i  art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 ., poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1, pkt. 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny, długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) I BANKU ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) w wysokości 2.000.000,00 zł. (słownie złotych: dwa miliony złotych) na okres dziesięciu lat z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym  w miejscowości Żuki„
 
§ 2
 
Spłata kredytu następować będzie  z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 
§ 3
 
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego in blanco.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Turek.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/127/08
Rady Gminy Turek
z dnia 20 października 2008 r.
 

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego
 

       Podjęcie niniejszej uchwały, jest wynikiem wcześniej zawartych postanowień  w uchwale Nr XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turek  na 2008 rok , zmienionej Uchwałą  Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
Postanawia się zaciągnąć kredyt inwestycyjny, długoterminowy w Banku Ochrony Środowiska SA ze środków linii kredytowych EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO (EIB) I BANKU ROZWOJU RADY EUROPY (CEB) w wysokości 2.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z ciągiem pieszo-rowerowym  w miejscowości Żuki „
Maksymalny okres spłaty tej pożyczki planuje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, z karencją spłat rat kapitałowych nie dłuższą niż rok, od momentu jej udzielenia. Odsetki planuje się spłacać w okresach miesięcznych.
       
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości