2008

Uchwała Nr XXI/128/08 Rady Gminy Turek z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2008-2015’’


Uchwała Nr XXI/128/08
Rady Gminy Turek
z dnia 20 października 2008 r.
 
w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże  na lata 2008-2015’’
 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Turek uchwala co następuje: 
 
§ 1
 
Zatwierdza się do realizacji, uchwalony przez Zebranie Wiejskie, program gospodarczy pn.: ,,Plan Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2008-2015”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr  XXVI/137/05  Rady Gminy Turek z dnia 27 stycznia 2005 r.,  w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego pn.: „Plan Rozwoju Miejscowości Kowale Księże 2005-2015”
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/128/08
Rady Gminy Turek
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2008-2015’’
 
       W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, określone zostały wymogi jakie należy spełnić, aby móc się ubiegać o przyznanie pomocy finansowej na operację spełniającą wymagania określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.   
      Zgodnie z ww. rozporządzeniem do wniosku o przyznanie pomocy z działania „Odnowa i rozwój wsi”, dołącza się wymagane załączniki, w tym: uchwałę rady gminy w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości. Z przytoczonych względów należało przyjąć uchwałę zatwierdzającą „Plan Odnowy Miejscowości Kowale Księże na lata 2008-2015”, przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego. Zatwierdzenie tego planu  umożliwi poprawę życia mieszkańców szczególnie w sferze życia kulturalnego wsi oraz integracji społecznej.
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda

 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości