2008

Uchwała Nr XXI/129/08 Rady Gminy Turek z dnia 20 października 2008 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice

 
Uchwała Nr XXI/129/08
Rady Gminy Turek
z dnia 20 października 2008 r.

w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
                     
       Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 9 lit. ,, a '' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 ust. 1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/ Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Nabyć odpłatnie na własność od osoby fizycznej działkę gruntu oznaczoną  numerem geodezyjnym 391/15 o powierzchni 352 m2 położoną w m. Turkowice.
 
§ 2
 
Nabyte działki przeznaczyć pod poszerzenie drogi gminnej w m. Turkowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

                                                                                           Przewodniczący Rady 
                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/129/08
Rady Gminy Turek
z dnia 20 października 2008 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Turkowice
 
 
       Rada Gminy Turek po zasięgnięciu opinii Komisji Rady na wniosek Wójta Gminy postanowiła nabyć odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 391/15 o powierzchni  352 m2 położoną w m. Turkowice.

Niniejsza uchwałę podejmuje się w celu poszerzenia drogi gminnej.
 
 

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Ireneusz Kolenda
 

 
Lista wiadomości