2008

UCHWAŁA NR XXII/130/08 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom u

 
UCHWAŁA NR XXII/130/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania spraw z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 
       Na podstawie art.18 ust. 10 w zw. z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w części dotyczącej podejmowania wobec dłużników alimentacyjnych działań, przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 850).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/130/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 

       Z dniem 1 października 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.). Ustawa ta nałożyła na gminy nowe zadania polegające na udzielaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Do realizacji zadań wynikających z ustawy uprawniony jest wójt gminy, bądź na podstawie jego upoważnienia pracownicy urzędu. W wyniku noweli ustawy zadania te mogą być realizowane prze kierownika i pracowników ośrodka pomocy społecznej.
       W Gminie Turek realizacja zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów odbywa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Upoważnienia, których może na podstawie ustawy udzielić samodzielnie wójt nie obejmują całej sfery działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Wójt może upoważnić pracowników tylko do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń o stanie majątkowym. Do realizacji pozostałych zadań konieczne jest udzielanie dalszych upoważnień na podstawie niniejszej uchwały.
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                /-/ Ireneusz Kolenda
               
Lista wiadomości