2008

Uchwała Nr XXII/136/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok


Uchwała Nr XXII/136/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2009 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia z podatku od nieruchomości:
1. grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. budynki mieszkalne lub ich części wykorzystywane na cele mieszkaniowe,
3. grunty i budynki przeznaczone na zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie kultury z wyłączeniem budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4. grunty, budynki i budowle służące do doprowadzania wody i odprowadzania ścieków,
5. grunty użytkowane rolniczo figurujące w ewidencji gruntów jako użytki kopalniane i tereny różne.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2009 rok.
 

                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości