2008

UCHWAŁA NR XXII/132/08 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”


UCHWAŁA NR XXII/132/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”

       Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Uchyla się § 2 Uchwały Nr IX/65/07 Rady Gminy Turek z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego o nazwie „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”, oraz przyjęcia Statutu Związku oraz traci moc Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r., w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/132/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego”
 

       W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr NK.I-4.0711-3/08 z dnia 31 lipca 2008 r., w sprawie nieprawidłowości dotyczących Statutu Związku, wskazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, uzasadnionym jest wprowadzenie zmian w Statucie Związku. Z uwagi na dużą ilość zastrzeżeń organu prowadzącego rejestr, co do treści Statutu Związku Międzygminnego „Związek Gmin Powiatu Tureckiego” stworzono nowy Statut Związku.
       W związku z powyższym należy uchylić zapisy dotyczące przyjęcia i zmiany wersji pierwotnej Statutu Związku i podjąć nową uchwałę w przedmiotowej sprawie.
 
 

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:
 
 
 
 
Lista wiadomości