2008

UCHWAŁA NR XXII/131/08 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla obszaru w

 
UCHWAŁA NR XXII/131/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla obszaru w miejscowości Obrzębin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 27 w związku z art. 14 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla obszaru w miejscowości Obrzębin.
 
§ 2. Granice obszaru objętego planem określone są na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
                                                                                                 Przewodniczący Rady 
                                                                                                  /Ireneusz Kolenda/
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/131/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
       W celu realizacji wniosku właściciela nieruchomości, w celu stworzenia podstaw prawnych dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych dla terenu, niezbędne jest wprowadzenie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla obszaru w miejscowości Obrzębin. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stwierdził zgodność przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Turek, które zostało zatwierdzone 7 listopada 1997 r. Uchwałą Rady Gminy Turek Nr XXVII/147/97. W studium jest to teren przeznaczony pod tereny koncentracji zabudowy.
Aktualnie obowiązuje dla terenu uchwalony 26 listopada 1998 r. Uchwałą Nr III/13/98miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Obrzębin ustalający przeznaczenie terenu pod AG - aktywność gospodarczą z dopuszczeniem realizacji budynku mieszkalnego. Dla zabudowy usługowej istnieje ograniczenie wysokości budynków do 4,5 m do kalenicy, co uniemożliwia realizację zamierzeń inwestycyjnych. W bezpośrednim otoczeniu znajdują się budynki wyższe, także dla budynków mieszkalnych na tym terenie ustalenia dopuszczają maksymalną wysokość do kalenicy wynoszącą 9 m. Wprowadzenie zmiany do planu miejscowego umożliwiającego większą wysokość zabudowy usługowej nie spowoduje zakłócenia ładu przestrzennego.
 
 
 

                                                                                         Przewodniczący Rady 
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 
 
Lista wiadomości