2008

UCHWAŁA Nr XXII/135/08 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

      
UCHWAŁA Nr XXII/135/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada  2008 r.
 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8,  art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art.5 ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U.  Nr 68, poz. 449) oraz  pkt. 1 i pkt. 2  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 59 poz. 531) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok:
 
1. Od gruntów:
 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m kw. powierzchni - 0,74 zł.

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 3,90 zł.

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m kw. powierzchni - 0,09 zł.
 
2. Od budynków lub ich części:
 
a) mieszkalnych - 0,20 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności  gospodarczej - 19,81 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej 
 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,01 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku   publicznego - 3,31 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej
  
 
3. Od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku  na 2009 rok.
 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                 /-/ Ireneusz Kolenda
Lista wiadomości