2008

UCHWAŁA Nr XXII/134/08RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

 
UCHWAŁA Nr XXII/134/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. ( M. P. Nr 81 poz. 717 z dnia 27 października 2008 r.) z kwoty 55,80 zł do kwoty 35,00 zł.             
 
§ 2. Kwota 35,00 zł stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Turek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2009 rok.
 
 
                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
  
 
 
 
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/134/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok
          
       Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17  października 2008 roku ( M. P. Nr 81 poz. 717 z dnia 27 października 2008 r.) średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2008 wynosi 55,80 zł.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity  z 2006 r. Dz. U.  Nr 136, poz.969  ze zm.) dała możliwość do obniżenia ceny skupu jednego kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego.
       Biorąc pod uwagę trudną sytuację w rolnictwie ustala się cenę jednego kwintala żyta celem naliczenia podatku rolnego na 2009 rok w kwocie 35,00 zł.
 
 

                                                                                                          Przewodniczący Rady  
                                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
 
 
 

 
Lista wiadomości