2008

UCHWAŁA NR XXII/133/08 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie

 
UCHWAŁA NR XXII/133/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie: powierzenia zadań do realizacji Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie
 
       Na podstawie art. 10, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powierza się Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie realizację przygotowania inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Turek, w ramach projektu „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu konińskiego”.
 
§ 2. W ramach powierzonej realizacji zadań inwestycyjnych zostanie wykonane:
1. Budowa i wyposażenie punktów selektywnego gromadzenia odpadów – 30 szt.
2. Wyposażenie punktu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.
3. Rekultywacja składowiska odpadów w Cisewie i innych wysypisk na terenie gminy.
 
§ 3. Z tytułu wymienionych inwestycji Gmina Turek zobowiązuje się do przekazania środków finansowych, stanowiących równowartość 25 % kosztów realizacji oraz przygotowania projektu.
 
§ 4. Szczegółowe zasady powierzenia zadań zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Turek, a Związkiem Międzygminnym „Koniński Region Komunalny” w Koninie.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/133/08
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
       Gmina Turek jest członkiem Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”, który został powołany w celu realizacji wspólnych zadań. Związek wystąpił o dofinansowanie z Unii Europejskiej, projektu pod nazwą: „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet II – Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
       Zatem celowe i zasadne jest podjęcie uchwały o powierzeniu zadań Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” w Koninie.
 
 
                                                                                               Przewodniczący Rady 
                                                                                               /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Lista wiadomości