2008

Uchwała XXII/137/08 Rady Gminy Turek z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

  Uchwała XXII/137/08       
Rady Gminy Turek
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U.  Nr 68 poz. 449), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych         (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1.Określa się następujące wzory formularzy podatkowych:
 
1. w podatku od nieruchomości:
- dla osób fizycznych – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
 
2. w podatku rolnym:
- dla osób fizycznych – informacja o gruntach rolnych w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek rolny w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,
 
3. w podatku leśnym:
- dla osób fizycznych – informacja o lasach w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,
- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek leśny w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci na mocy uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/137/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
       Znowelizowane ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym nałożyły na rade gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu  opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
       Niniejszą uchwałą Rada Gminy Turek określa wzory przedmiotowych formularzy.
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 
                                                                                                     /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
 

 
Lista wiadomości