2008

UCHWAŁA NR XXII/140/08 RADY GMNIY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomoś

 
UCHWAŁA NR XXII/140/08
RADY GMNIY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.
 
w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.  Nr 142 poz. 159 ze zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym  (Dz. U.  Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust. 12  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007r.  Dz. U.  Nr 68, poz. 449) oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od  nieruchomości należnych od osób fizycznych  w drodze inkasa.
 
§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi:
 
1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów,
2. Kociański Stanisław na terenie sołectwa Budy Słodkowskie,
3. Majcherek Eugeniusz na terenie sołectwa Cisew,
4. Skonieczny Marian  na terenie sołectwa  Chlebów,
5. Bukowski Jan na terenie sołectwa  Dzierżązna,
6. Majcherek Stanisław  na terenie sołectwa Grabieniec,
7. Sadkowski Ireneusz na terenie sołectwa  Kalinowa,
8. Gnatek Józef na terenie sołectwa Korytków,
9. Mikołajczyk Józef na terenie sołectwa Kaczki  Średnie,
10. Czekała Sławomir na terenie sołectwa Kowale Księże,
11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna,
12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin,
13. Kubiak Kazimierz  na terenie sołectwa Pęcherzew,
14. Zagozda Henryk  na terenie sołectwa Szadów Księży,
15. Kowalska Marianna na terenie sołectwa  Słodków,
16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia,
17. Dzieran Tadeusz na terenie sołectwa Turkowice,
18. Sowiński Adam  na terenie sołectwa Wietchinin,
19. Mrzewiński Zbigniew na terenie sołectwa Warenka,
20. Frątczak Ryszard na terenie sołectwa  Żuki,

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 4. Traci moc Uchwala Nr XII/86/07 z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej  jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.
 
 

                                                                                                            Przewodniczący Rady 
                                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:

 

                                  
 
 
 
Lista wiadomości