2008

UCHWAŁA NR XXII/139/08 RADY GMINY TUREK z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

    
UCHWAŁA NR XXII/139/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 24 listopada 2008 r.     
 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych na 2009 rok
 

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, art. 40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /tekst jednolity: Dz. U. 2007 Nr 68 poz. 449/, art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm./, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r. /M.P. 2008 nr 78 poz. 692/, oraz  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r. /M.P. 2008 nr 59 poz. 531/ Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych
 
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 578 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 786 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 934 zł.
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.338 zł.
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton - 428 zł. , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą  prowadzoną przez podatnika podatku  rolnego
 
4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 724 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.586 zł.
 
II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później, posiadających katalizatory:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów:
 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 556 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 758 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 898 zł.
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.288 zł.
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton - 410 zł., z wyjątkiem  związanych  z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  podatnika podatku rolnego                                         
 
4. Od autobusów,  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 694 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.524 zł.

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 594 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 812 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 960 zł.
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1.380 zł.  
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 440 zł., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego
                                                           
4. Od autobusów  w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc - 744 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.634 zł.
 
IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory: 
 
1.  Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 572 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 778 zł.
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 924 zł.
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton - 1324 zł                     
 
3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton - 424 zł., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika   podatku rolnego.                                                             
 
4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
 
a) mniej niż 30 miejsc - 714 zł.
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.568 zł.
 
V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi  - dwie 1.382 zł.
- o liczbie osi – trzy 1.366 zł.
- o liczbie osi cztery i więcej 1.354 zł.

b)  równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.826 zł.
 - o liczbie osi – trzy 1.806 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.790 zł.
                                     
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.464 zł.
- o liczbie osi – trzy 2.452 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 2.428 zł.
   
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton  włącznie:
- o liczbie osi – dwie 1.876 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.856 zł.
 
b) powyżej  36 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.428 zł.
- o liczbie osi – trzy  i więcej 2.402 zł.
                                                     
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna 642 zł.
- o liczbie osi – dwie 636 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 722 zł.
 
b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna 1.286 zł.
- o liczbie osi – dwie 1.264 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.250 zł.
                                                      
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna  1.622 zł.
- o liczbie osi – dwie 1.606 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.590 zł.
 
VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:
 
1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18  ton:                                                                         
- o liczbie osi – dwie 1.422 zł.
- o liczbie osi – trzy  1.406 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.392 zł.
 
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.882 zł.
- o liczbie osi – trzy 1.862 zł.
- o liczbie osi – cztery i więcej 1.844 zł.
 
c) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.500 zł.
- o liczbie osi – trzy 2.442 zł.
- o liczbie osi – cztery i więce 2.530 zł.
 
2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.894 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.876 zł.    
                                                       
b) równej lub wyższej  niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.994 zł.
- o liczbie osi – trzy   i więcej  1.834 zł.
 
c) równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi – dwie 2.452 zł.
 - o liczbie osi – trzy i więcej 2.582 zł.
                                                        
3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – jedna 662 zł.
- o liczbie osi – dwie 656 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.004 zł
                                                      
b) równej lub wyższej niż 18 ton a do  36 ton włącznie:
- o liczbie osi – jedna 1.322 zł.
- o liczbie osi – dwie 1.376 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.296 zł.
                                                     
c) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.670 zł.
- o liczbie osi – dwie 1.808 zł.
- o liczbie osi – trzy i więcej 1.638 zł.
                                                      
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku  na 2009 rok.
 
 

                                                                                                          Przewodniczący  Rady
                                                                                                           /-/ Ireneusz Kolenda

 
Lista wiadomości