2008

UCHWAŁA NR XXIII/141/08 RADY GMINY TUREK z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratow

UCHWAŁA NR XXIII/141/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 
       Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) w związku z art. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek ekwiwalent pieniężny z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości 5 zł (słownie: pięć złotych) za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych oraz tego rodzaju szkoleniach.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                             /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/141/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
                    
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 
       W ustawie z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1015) uregulowana została sprawa wypłacania ekwiwalentu pieniężnego między innymi członkom Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Wysokość takiego ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Aktualnie przeciętne wynagrodzenie miesięczne wynosi 2.951,36 zł, w związku z czym 1/175 tego wynagrodzenia wynosi 16,86 zł.
Lista wiadomości