2008

UCHWAŁA Nr XXIII/142/08 RADY GMINY TUREK z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXIII/142/08
RADY GMINY TUREK
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Turek na 2009 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zatwierdza plan pracy Rady Gminy na 2009 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                         Przewodniczący Rady 
                                                                                          /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/142/08
Rady Gminy Turek
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
 
 
 
Plan pracy Rady Gminy Turek na 2009 rok
 
 
Styczeń

1. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy Turek za 2008 rok.
3. Informacja o zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy Turek związane z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego za 2008 rok
4. Informacja o stanie sieci wodociągowej na terenie Gminy Turek oraz zadań inwestycyjnych za 2008 rok.
 
Luty
 
1. Informacja o działalności ARiMR za 2008 rok.
2. Informacja na temat współpracy samorządu powiatowego z samorządem Gminy Turek.
3. Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek.
 
 Marzec / Kwiecień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 rok.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Turek za 2008 rok.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego za 2008 rok.
4. Informacja o działalności GOPS za 2008 rok.
 
 Maj / Czerwiec
 
1. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2008 roku
 
Wrzesień
 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2009 roku.
 
Listopad
 
1. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.
 
Grudzień
 
1. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2010 rok.
2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Gminy.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Turek na 2010 rok.
 
 

                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
Lista wiadomości